ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
پاتریک شوماخر
پاتریک شوماخر
فرزاد حامدی
فرزاد حامدی
محمدمهدی محمدی
محمدمهدی محمدی

اطلاعات کتاب

درباره کتاب
اهداف کتاب
محتوای کتاب
جامعه مخاطبان
هدف اصلی خودتکثیری معماری (معماری خودمتشابه) و برنامه این اثر برای رسیدن به آن چیست؟ اثر حاضر در جهت تجزیه و تحلیل نظام جامع نظری گام برداشته است. این تجزیه و تحلیل شامل اقداماتی برای ساماندهی نظری است. بنابراین هدف، یک سیستم نظری گسترده است که به خاطر خاصیت خود-توصیفی، خود را برای معماری معاصر توضیح می‌دهد. فرض بر این است که معماری از طریق نظریات مستقل و منظم، خود را به صورت خود-ارجاعی تشکیل داده است. در اینجا می‌توان فرضیه‌های تئوری برجسته معماری - که نقطه شروع آنها از کتاب در باب معماری آلبرت در سال 1452 است - را به عنوان نوشتارهای خود-توصیفی با معنای خاص مورد توجه قرار داد. نوشتارهای خود-توصیفی یک بازتاب کلی از فرضیات، ارزش‌ها و روش‌ها در رابطه با وظایف اجتماعی خود ارائه می‌دهند. آنها از زمان ظهور خود در رنسانس ایتالیا، به عنوان نظام خودآگاه، بخش مهمی از معماری بوده‌اند.
مفهوم خودتکثیری اشاره به همه نظریه‌های خودساز معماری است. این یک فرآیند تاریخی مستمر است و برای استمرار کارایی آن، همچنان به فعالیت‌های نظری جدید در هر مرحله از تکامل فعلی خود ادامه می‌دهد. اعتقاد من بر این است که استمرار موفقیت خودتکثیری معماری، امروزه بیش از هر زمان دیگری، مستلزم یک نظام نظری همه‌جانبه است تا بتواند چالش‌های تاریخی، ظرفیت‌ها و انتخاب‌های معماری در جامعه کنونی را شفاف‌سازی کند. به این ترتیب، مأموریت ما تهیه یک گزارش نظری جامع و یکپارچه همراه با مشخصات به اندازه کافی واضح بود تا فرضیه‌های تند و تیز را رد کند. مقوله وحدت نظری، شامل بازنگری جامع مفاهیم رایج معماری به جای اصطلاحات انتزاعی است. تأثیر اولیه، آشنایی‌زدایی است. بنابراین ویژگی عجیب و تمایز تئوری معماری ارائه شده در اینجا مستلزم تحمل سرگیجه‌های اولیه و شاید سردرگمی آن است. با مطالعه اول ممکن است به نظر رسد که متن حاصل بین بی‌اهمیتی و نامفهومی به دام افتاده است. اجتناب از این تأثیر در اقدام به معرفی یک ادبیات نظری جدید و ایجاد یک ساختار نظری سیستماتیک که برای پوشش و تفسیر مجدد سیستم نظری رایج، بازسازی شواهد موجود، شامل روندهای ظهور و خلق آثار اصیل نوین به منظور پیشبرد معماری به سمت فعالیت‌های مربوطه، هنوز دشوار است. ناآشنا بودن زبان تئوری، بخشی مهمی از هر چشم‌انداز جدید است. روح و هدف اصلی این اقدام نظری، حتی اگر حالت اولیه توصیف و توضیح باشد، با ایجاد تفکر آزاد و غیرمستقیم، آماده تأثیرگذاری است. من مشتاق دیدن تأیید (و یا تکذیب) توضیحات تکمیلی خود با استناد بر تحقیقات تاریخی و باروری مفاهیم استنتاجی خود با بررسی‌های آتی هستم. تجزیه و تحلیل‌های انجام گرفته در اینجا جهت تصریح خود-آزمایی استاندارد مبهم معماری آوانگارد معاصر در قالب مجموعه‌ای از هنجارها است. پس از این کار این هنجارها مستحکم و قوی می‌شوند و یا شاید بتوانند به عنوان نقاط شروعی برای تجدید نظر و تغییر به کار روند. تئوری خلاقانه خود-توصیفی جهت دستیابی به تأثیر قوی آشناپنداری از طریق کانسپت‌های جدید، انتزاعات و شیوه‌شناسی نوین عمل می‌کند. ترکیب این چنینی از تنوع و افزونگی باعث تبدیل خطوط مفهومی به شواهد بالقوه‌ای می‌شود که ممکن است منجر به چشم‌انداز جدیدی گردد که با مشکلات فعلی مرتبط است.
کتاب تئوری خودتکثیری معماری را در 12 قسمت (پنج قسمت در جلد 1 و هفت قسمت در جلد 2)، 60 بخش (24 بخش در جلد 1 و 36 بخش در جلد 2) و حدود 250 فصل توضیح داده است. هر یک از 60 بخش، فرائضی را ارائه می‌دهند که در بر دارنده یک پیام واحد از شواهدی است که در بخش مربوطه بیان می‌شوند. هر250 فصل کتاب طبق چهارچوب نوین نظری مورد استفاده به جمع‌آوری و مرتب‌سازی اطلاعات گردآوری شده پرداخته تا شواهد موجود در فرائض را تفسیر کنند.
با توجه به نکات بیان شده به نظر می‌رسد که عدم وجود منابع آموزشی درست برای معماران باعث شده که کج فهمی‌هایی برای نسل جدید رخ دهد و بیشتر استفاده از این سبک به سمت و سوی مدگرایی سوق پیدا کند. لذا وجود آموزش درست و صحیح آکادمیک در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. این آموزش می‌تواند هم به صورت کارگاه‌های چند روزه بوده و یا به صورت اکادمیک و تدریس منابع معتبری چون این کتاب در دانشگاه‌ها باشد. همچنین سعی معماران در استفاده از ابزارها به عنوان وسیله‌ای برای طراحی بهتر و پخته‌تر شدن طرح و نه به عنوان جایگزینی برای خلاقیت انسانی از اهدافی است که باید در این سبک طراحی مورد توجه قرار گیرد.