فصل دوم: ظهور تاریخی معماری

تفاوت هنر و معماری- ص 149


ممکن است روابط عملکردی بین هنر و معماری یا طراحی با روابط بین ریاضیات و فیزیک مقایسه شوند: هنر و ریاضی، مفاهیمی انتزاعی از ساختار مجموعه هستند. ما همچنین می‌توانیم شباهت هایی با روابط فلسفه و علوم را تشخیص دهیم. فلسفه نیز مانند هنر نه تنها در دسترس علوم، بلکه در دسترس تمام سیستم های عملکردی جامعه قرار دارد. اگر هنر به صورت محیطی انتزاعی برای نوآوری های خلاقانه در بسیاری از زمینه‌ها عمل کند، فلسفه به عنوان قطب تبادل نوآوری های مفهومی عمل می‌کند. فلسفه، نوآوری های مفهومی را از تمام دامنه‌ها و رشته‌ها جمع آوری و جداسازی می‌کند و سپس آنها را دوباره به تمام دامنه‌ها و رشته‌ها منتشر می‌کند.