فصل دوم: ظهور تاریخی معماری

تفاوت هنر و معماری- ص 144


در حالی که عملکرد تندیس های بالای طاق نصرت با خود تندیس‌ها ارتباط نزدیکی داشت (اوایل قرن نوزدهم)، معلوم نیست که طراحی فروشگاه دپارتمان هنر نوین، چه عملکرد اجتماعی‌ای با نقاشی سمبولیک (اواخر قرن نوزدهم) به اشتراک می‌گذارد. مشخص است که در این زمان شکافی بین هنر و معماری به وجود آمده بود. اگر کسی اکسپرسیونیسم انتزاعی دهه ۱۹۵۰ را در کنار شهر عملکردگرای دهه ۱۹۵۰ قرار دهد، فاصله‌ای که نهایتا منجر به تفکیک دو سیستم ارتباطی شد، مشخص می‌شود.


شکاف بین هنر و معماری V Arch 800 450