فصل اول: تئوری معماری
تئوری خودتکثیری معماری به عنوان نظریه ممتاز-ص 57

همان طور که لومان پرسش اصلی خود یعنی جامعه چیست را به عنوان مسئله‌ای باز و در قالب (تصمیم) پژوهشی با تصمیمات مستقل مطرح کرده (و پاسخ می‌دهد)، نظریه خودتکثیری معماری نیز پرسش معماری چیست را به عنوان مسئله‌ای باز و در قالب (تصمیم) تحقیقات نظری دیگر که ادامه‌دهنده و متضمن پژوهش‌های لومان است، مطرح کرده (و پاسخ می‌دهد).
به این ترتیب پرسش مطرح در اینجا صریحا این مسئله است:

جامعه مدرن تمایزیافته برحسب عملکرد معماری چیست یا به چه معناست؟