فصل دوم: ظهور تاریخی معماری

منطق تعیین حدود معماری- ص 297


این حرکت یکپارچه در میان مرزهایی که رشته های مختلف طراحی را از یکدیگر جدا می‌کنند، به این خاطر امکان پذیر است که همه آنها اتصال یا تمایز یکسانی از فرم در مقابل عملکرد را دنبال می‌کنند. تمام رشته های طراحی -معماری یا طراحی شهری، طراحی محصول، طراحی مد و طراحی گرافیک- با کدهای یکسانی تعیین و تنظیم می‌شوند: کد دوگانه کارایی و زیبایی. آنها همچنین با وسایل طراحی یکسانی از مدل ترسیم یا دیجیتال کار می‌کنند-گرچه میزان وابستگی شان متفاوت است. نهایتا، تمام رشته های طراحی -به روش خودشان- به عملکرد اجتماعی یکسانی اشاره می‌کنند: چارچوب بندی ارتباطات اجتماعی. دلیل وجود رشته های طراحی، طراحی چارچوب های ارتباطی برای تمام حوزه های زندگی اجتماعی است.