این کتاب، تئوری خودتکثیری معماری را در 12 قسمت (پنج قسمت در جلد 1 و هفت قسمت در جلد 2) و 60 بخش (24 بخش در‌ جلد 1 و 36 بخش در جلد 2) و حدود 250 فصل توضیح داده است. هر یک از 60 بخش، فرائضی را ارائه می‌دهند که دربردارنده‌ی یک پیام واحد از شواهدی است که در بخش مربوطه بیان می‌شوند. هر250 فصل کتاب طبق چارچوب نوین نظری، جمع‌آوری و مرتب‌سازی شده است تا شواهد مدفون در فرضیه‌ها را تفسیر کنند. در پایان کتاب فهرست کاملی از فرضیه‌ها در قالب ضمیمه 2 و خلاصه‌ای مناسب از «نتایج» تئوری خودتکثیری معماری آورده شده ‌است.

تلاش برای دستیابی به یک سیستم نظری جامع که خود را در نقش خود-توصیفی به معماری پیشکش کند، بدون‌شک در معماری معاصر منحصربه‌فرد است. این بلندپروازی‌ها به ناچار اختلاف ایجاد می‌کنند. درواقع، هرگونه اقدام سیستماتیک، انتقاداتی را در پی دارد. اگر این اقدامات دارای هرگونه صلاحیتی باشند، ممکن است در بحث‌های آتی طرفدارانی داشته باشند. وحدت نظری تنها می‌تواند در قالب یک نتیجه بحث‌برانگیز به دست آید.

استدلال‌ها و رئوس مطالب پرداخته شده در کتاب خودتکثیری معماری:

 • بحث در مورد تفسیر تحولات اجتماعی جهان برای روشن‌سازی اهداف ضروری اجتماع در معماری؛
 • گفتمان در خصوص پیشرفت بهره‌وری عملکردی کارشناسان معماری؛
 • بحث در مورد توانایی معماری برای به کارگیری نوآورانه پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌های ساخت و ساز؛
 • گفتمان در خصوص گسترش آثار رسمی معماری (به صورت سازمان‌یافته و منسجم)؛
 • بحث در مورد بررسی ارزش‌های زیباشناختی معماری؛
 • گفتمان در مورد بررسی ابزارهای دائماً در حال توسعه و تکامل طراحی دیجیتال جهت پیشرفت ظرفیت تولید معماری؛
 • گفتمان در خصوص رفع ابهام و ارتقاء منطق فرآیند طراحی معماری؛
 • بحث در مورد بررسی اشکال گسترده‌تر در روش‌های حرفه‌ای معماری؛
 • گفتمان در مورد تفسیر مقبولیت و به کارگیری (عامه‌پسند) معماری در جامعه؛
 • بحث در مورد بررسی تأثیر و مسئولیت اجتماعی و سیاسی معماری؛
 • گفتمان در مورد بازسازی تاریخچه معماری (با توجه به ابعاد مذکور در بالا).

فهرست جزئی کتاب نیز عبارت است از:

پیشگفتار: 15

مقدمه مترجمان: 18

مقدمه نویسنده: 21

تقدیر و تشکر: 24

معرفی: معماری در نقش یک سیستم خودتکثیر

معماری در نقش یک سیستم خودتکثیر: 29

فرضیه 1: 29

معماری به‌عنوان سیستمی از ارتباطات: 30

تئوری یکپارچگی معماری: 33

مقایسه تعاریف دیدگاه‌های مبتنی ‌بر عملکرد و مبتنی ‌بر علل: 47

در جست‌وجوی جامعیت: 50

تئوری‌های وارد شده از نظریه سیستم‌های اجتماعی: 53

جایگاه معماری در جامعه: 62

فصل اول: تئوری معماری

مقدمه: 69

وحدت معماری: 70

فرضیه 2: 70

سیستم‌های معماری - شکل‌گیری و تنظیم مستقل: 72

سیر تکامل معماری: 75

فرضیه 3: 75

تئوری معماری به‌عنوان سازوکار انتخاب: 75

ضرورت تئوری: 78

فرضیه 4: 78

عملکرد تئوری‌های وابسته به معماری: 80

انواع تئوری‌ها: 83

ضرورت تعمق در علل اصلی اجتماعی معماری: 94

نظریات ممتاز: 104

تئوری خودتکثیری معماری به‌عنوان نظریه-ممتاز رشته-محور: 109

از ساختارشکنی تا طرح نظریات انتقادی: 115

فصل دوم: ظهور تاریخی معماری

مقدمه: 129

ظهور معماری به‌عنوان سیستم خود-ارجاعی: 130

فرضیه 5: 130

توصیفات داخلی در مقایسه با توصیفات خارجی: 131

بنیان‌گذاری و بازسازی معماری: 143

فرضیه 6: 143

روند خودمختارسازی: سرچشمه رشته معماری در رنسانس ایتالیایی: 143

پایه‌گذاری مجدد رشته معماری به‌عنوان معماری مدرن: 151

جریان پیشرو (آوانگارد) در مقایسه با جریان پیرو (عمومی): 162

 فرضیه 7: 162

شرط لازم برای روند تکامل: 165

استقلال جریان پیشرو (آوانگارد): 167

تحقیقات معماری: 211

فرضیه 8: 211

تحقیقات معماری به‌عنوان تحقیقات طراحی آوانگارد: 212

ضرورت تعیین حدود: 227

فرضیه ۹: 227

تفاوت هنر و معماری: 230

تفاوت علم و معماری: 241

تفاوت معماری و مهندسی: 247

فصل سوم: عملکردها، ساختارها و فرایندهای معماری به عنوان یک سیستم خودتکثیر

مقدمه: 265

خودتکثیری معماری در جامعه‌ای که از لحاظ عملکردی متفاوت است: 272

فرضیه ۱۰: 272

نظریه جامعه مدرن نیکلاس لومان: 273

استقلال معماری: 288

فرضیه ۱۱: 288

آزادی در فضای بسته: 290

کارکردهای اساسی معماری: 299

فرضیه ۱۲: 299

تصمیمات طراحی: 301

وابستگی شبکه‌ای به فعالیت‌های اصلی: 303

تمایز هادی در رشته‌های معماری و طراحی: 308

فرضیه ۱۳: 308

برتری تمایزات: 309

کدگذاری معماری: 323

فرضیه ۱۴: 323

کدهای دوگانه: 324

کارایی و زیبایی به‌عنوان کد دوگانه معماری: 328

سبک‌‌های معماری: 355

فرضیه ۱۵: 355

مفهوم سبک(ها): 356

منطق سبک (ها): 373

سبک به‌عنوان برنامه ضروری معماری: 376

سبک‌ها، فرم و عملکرد را تنظیم می‌کنند: 378

سبک‌ها به‌عنوان برنامه‌‌های تحقیقاتی: 403

فرضیه ۱۶: 403

خلاقیت سبک‌ها و برنامه‌‌های تحقیقاتی: 405

مقاومت سبک‌ها یا برنامه‌‌های تحقیقاتی: 407

ساختار سبک‌ها و برنامه‌‌های تحقیقاتی: استقلال، هسته مرکزی، روش ابتکاری: 410

منطق ارزش‌‌های زیبایی شناختی: 433

فرضیه ۱۷: 433

تغییر تاریخی ارزش‌‌های زیبایی‌شناختی: 435

ارزش زیبایی‌شناسی و قوانین زیبایی: 439

راز زیبایی: 444

پیوند دوگانه ارتباطات معماری: زمینه‌ها در برابر پروژه‌ها: 456

فرضیه 18: 456

پیوستگی تفاوت‌های زمینه‌ها و پروژه‌ها: 457

اختلاف بین زمینه‌ها و پروژه‌ها: 458

اثر متقابل بین زمینه‌ها و پروژه‌ها: 460

فصل چهارم: رسانه معماری

مقدمه: 469

رسانه و فرم: 471

فرضیه 19: 471

رسانه‌های نمادین عمومی در ارتباطات: 473

رسانه به‌عنوان آشکارکننده و نهان‌کننده: 478

رسانه به‌عنوان دنیایی از احتمالات: 479

رسانه و شیوه: 482

رسانه استاندارد معماری: 484

خودارجاعی تکرارشونده: 488

رسانه و ساختار زمانی فرایند طراحی: 492

فرضیه 20: 492

تفاوت: ابهام سازنده رسانه: 492

دیاگرام‌ها: 497

ساختار زمانی بازه‌ای در برابر نقطه‌ای: ساختار زمانی پروژه‌های معماری: 508

فصل پنجم: عملکرد اجتماعی معماری

مقدمه: 521

معماری به‌عنوان سیستم عملکردی اجتماعی: 523

فرضیه 21: 523

عملکرد در مقابل خدمات: 524

سیستم‌های عملکردی و الزامات عملکردی جامعه: 527

ارتباط بین هنر و معماری در شرایط عملکرد اجتماعی آنها: 555

ابتکار به‌عنوان وجه حیاتی عملکرد اجتماعی معماری: 558

فرضیه 22: 558

بار مسئولیت و ریسک ابتکار دائمی: 559

ظرفیت ابداعات عملیاتی و ساختاری معماری: 561

استراتژی‌ها و روش‌های نوآوری: 566

فرضیه 23: 566

قدرت انتزاع: 567

تاریخچه‌ای از ابتکارات معماری: 570

ابتکارات کلیدی: مکان، فضا، عرصه: 581

فرضیه 24: 581

ظهور فضای معماری: 583

استیلای فضای معماری: 588

برتری فضای معماری: 591

از فضا تا عرصه: 594

نتیجه‌گیری: 608

 

ضمیمه 1: ماتریکس تطبیقی سیستم‌های عملکردی اجتماعی: 611

ضمیمه 2: فرضیه‌ها 1-24: 612

به زودی فهرستی از فرضیات کتاب به همراه عناوین آن نیز از طریق همین وبسایت منتشر خواهد شد.