فصل دوم: ظهور تاریخی معماری

ظهور معماری به عنوان یک سیستم خود-ارجاع- ص 71

 تعریف معماری

  • به این ترتیب تعریف ما از معماری برگرفته از تعریف مستقل مرزهای عملکردی معماری در ارتباطی منطقی با خود- توصیفی‌های تاریخی معماری است.
  • بنابراین تعریف ما از معماری، معماریِ برآمده از معماری است!